Skip to main content

Privacy statement

Inleidende bepalingen

Het gebruik van persoonlijke gegevens door Opleidingsbureau Mensbeeld. Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Mensbeeld houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

In het kader van onze dienstverlening legt Opleidingsbureau Mensbeeld gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een nieuwsbrief, een opleiding volgt, een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of social sites, een internet klantenaccount heeft, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Opleidingsbureau Mensbeeld.

Artikel 1 Definities

In dit privacy beleid worden de volgende definities gehanteerd:

a. Opleidingsbureau Mensbeeld:

1. Opleidingsbureau Mensbeeld, gevestigd aan Lombardstraat 11, 3311AV te Dordrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24.34.55.77;

b. Betrokkene: een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon (artikel 4 sub 1 AVG) van wie persoonsgegevens aan Opleidingsbureau Mensbeeld verstrekt zijn, zoals de particulier of de contactpersoon van een (potentiële) klant die contact met Opleidingsbureau Mensbeeld heeft opgenomen i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst;

c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de betrokkene of organisatie waar de betrokkene werkt en Opleidingsbureau, waarbij de betrokkene gebruik maakt van de dienst die Opleidingsbureau Mensbeeld aanbiedt;

d. Persoonsgegevens: alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden;

e. Website: de website www.mensbeeld.nl die door Opleidingsbureau Mensbeeld wordt beheerd.

Artikel 2 Verwerken van persoonsgegevens

 • 2.1 Opleidingsbureau Mensbeeld verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
 • 2.2 Verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld.
 • 2.3 Opleidingsbureau Mensbeeld verwerkt persoonsgegevens op het moment dat persoonsgegevens via een formulier op de website, via de e-mail of telefonisch aan Opleidingsbureau Mensbeeld worden verstrekt.
 • 2.4 Opleidingsbureau Mensbeeld verwerkt o.a. de volgende persoonsgegevens: voornaam en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Indien een particulier met Opleidingsbureau Mensbeeld een overeenkomst aangaat, dan verwerkt Opleidingsbureau Mensbeeld tevens het adres van de betrokkene en indien nodig het bankrekeningnummer, geboortedatum, geslacht en Burgerservicenummer.

Artikel 3 Grondslag en doeleinden

 • 3.1 De grondslag van het verwerken van persoonsgegevens is het nemen van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene en uitvoering geven aan de overeenkomst.
 • 3.2 De doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens zijn: het op verzoek van de betrokkene geven van informatie over de dienstverlening van Opleidingsbureau Mensbeeld, het uitbrengen van een offerte, het uitvoeren van de overeenkomst, het contact opnemen met de betrokkenen indien er vragen zijn i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst, het via de e-mail sturen van het in opdracht van de betrokkene vervaardigde document en van de factuur en het voldoen aan administratieve plichten.
 • 3.3 Opleidingsbureau Mensbeeld verwerkt persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hiervoor omschreven.
 • 3.4 Het is enkel mogelijk een overeenkomst met Opleidingsbureau Mensbeeld aan te gaan indien de betrokkene zijn naam, e-mailadres en telefoonnummer, en, indien de klant een particulier is, zijn adres aan Opleidingsbureau Mensbeeld heeft verstrekt.
 • 3.5 Opleidingsbureau Mensbeeld zal de persoonsgegevens enkel bewaren zolang dat noodzakelijk is voor de in artikel 3.2 omschreven doeleinden.
 • 3.6 Opleidingsbureau Mensbeeld stuurt geen nieuwsbrieven naar het e-mailadres van de betrokkene. 3.7 Opleidingsbureau Mensbeeld streeft naar minimale gegevensverwerking en verwerkt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden.

Artikel 4 Wissen van persoonsgegevens

 • 4.1 Opleidingsbureau Mensbeeld zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
  • a. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
  • b. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
  • c. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
 • 4.2 Opleidingsbureau Mensbeeld is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

Artikel 5 Rechten van betrokkenen

 • 5.1 De betrokkene heeft het recht op inzage in alle persoonsgegevens die Opleidingsbureau Mensbeeld van de betrokkene bijhoudt en Opleidingsbureau Mensbeeld.
 • 5.2 Opleidingsbureau Mensbeeld biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Opleidingsbureau Mensbeeld van de betrokkene bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
 • 5.3 Het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Opleidingsbureau Mensbeeld. Opleidingsbureau Mensbeeld reageert zo snel mogelijk en ieder geval binnen 4 weken op een dergelijk verzoek.

Artikel 6 Bezwaar

 • 6.1 De betrokkene kan bij Opleidingsbureau Mensbeeld bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Opleidingsbureau Mensbeeld het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Opleidingsbureau Mensbeeld met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Opleidingsbureau Mensbeeld bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

Artikel 7 Recht van beperking

 • 7.1 Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Opleidingsbureau Mensbeeld verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

Artikel 8 Derden

 • 8.1 Opleidingsbureau Mensbeeld vertrekt persoonsgegevens niet eerder aan een derde partij dan indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken aan een derde is toegestaan of Opleidingsbureau Mensbeeld daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van betrokkene.
 • 8.2 De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.
 • 8.3 Indien Opleidingsbureau Mensbeeld een derde partij inschakelt i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens, dan handelt deze derde partij conform de AVG. De afspraken i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens met een dergelijk partij zijn middels een rechtshandeling, zoals algemene voorwaarden van de derde partij, overeengekomen. De doorgifte geschiedt enkel aan een voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde derde die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

Artikel 9 Beveiliging

 • 9.1 Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Opleidingsbureau Mensbeeld verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijzigingen, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.
 • 9.2 Opleidingsbureau Mensbeeld heeft de volgende veiligheidsmaatregelen getroffen:
 • a. de systemen van Opleidingsbureau Mensbeeld zijn goed beveiligd middels sterke wachtwoorden zodat ongeautoriseerde derden geen toegang kunnen krijgen tot de persoonsgegevens;
 • b. de website maakt gebruik van een beveiligde HTTPS verbinding;
 • c. Opleidingsbureau Mensbeeld controleert periodiek de genomen beveiligingsmaatregelen;
 • d. Opleidingsbureau Mensbeeld maakt tijdige software updates en back-ups op externe losgekoppelde beveiligde gegevensdragers;
 • e. e-mailberichten en/of andere documenten waarin persoonsgegevens van betrokkenen zijn opgenomen worden in de regel niet uitgeprint. Indien er toch iets wordt uitgeprint, wordt het document bewaard in een afgesloten kast of wordt het document direct na gebruik vernietigd;
 • f. fysieke bescherming van zijn IT-voorzieningen en apparatuur tegen toegang door onbevoegden en tegen schade en storingen.

Artikel 10. Datalek

 • 10.1 Indien er zich bij Opleidingsbureau Mensbeeld een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Opleidingsbureau Mensbeeld daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsegels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • 10.2 Indien er sprake is van een datalek bij Opleidingsbureau Mensbeeld dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Opleidingsbureau Mensbeeld de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 11. Cookies

 • 11.1 De website maakt gebruik van functionele en analytische cookies.
 • 11.2 Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene.
 • 11.3 De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van de website. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat Opleidingsbureau Mensbeeld zijn dienst niet of niet naar behoren kan verlenen.
 • 11.4 Soorten cookies en doelen:
  • Functioneel: Zorgen dat de website naar behoren functioneert.
  • Analytisch: Door het gebruik van analytische cookies kan Opleidingsbureau Mensbeeld zien op welke wijze de betrokkene de website gebruikt en kan Opleidingsbureau Mensbeeld op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene.
 • 11.5 Opleidingsbureau Mensbeeld kan zijn beleid ten aanzien van cookies van tijd tot tijd, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging, aanpassen. Wijzigingen of aanvullingen op het beleid van Opleidingsbureau Mensbeeld ten aanzien van cookies worden hier gepubliceerd. Opleidingsbureau Mensbeeld raadt de bezoeker aan om regelmatig dit beleid te controleren.

Artikel 12 Contact

 • 12.1 Voor vragen over dit privacy beleid, de verwerking van persoonsgegevens door Opleidingsbureau Mensbeeld en voor het uitoefenen van een van de rechten omschreven in de artikelen 5, 6 en 7 kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Opleidingsbureau Mensbeeld:
  Opleidingsbureau Mensbeeld
  Lombardstraat 11, 3311VL DORDRECHT
  info@mensbeeld.nl
 • 12.2 Indien Opleidingsbureau Mensbeeld op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Opleidingsbureau Mensbeeld de betrokkene daarvan op de hoogte.

Artikel 13 Privacy beleid van derden

 • 13.1 Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Opleidingsbureau Mensbeeld aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website geraadpleegd te worden.

Artikel 14 Wijzigingen

 • 14.1 Opleidingsbureau Mensbeeld behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Opleidingsbureau Mensbeeld.

Artikel 15 Klacht

15.1 De betrokkene kan een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer de betrokkene vermoedt of weet dat Opleidingsbureau Mensbeeld niet handelt conform dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving.