Skip to main content

Inleidende bepalingen.

Op deze pagina treft u de Algemene Voorwaarden aan. U wordt aangeraden deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Doel van de Algemene Voorwaarden is om duidelijkheid en transparant te zijn in de voorwaarden en communicatie. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Dordrecht aan de Lombardstraat 11, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 24.34.55.77 en draagt de naam Opleidingsbureau Mensbeeld. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@mensbeeld.nl. Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden aan te passen.Beschreven onderdelen:

 1. Kwaliteitseisen.
 2. Algemene Voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden van Opleidingsbureau Mensbeeld zijn als aanhangsel in de overeenkomst opgenomen en kunt u terugvinden op de website van www.mensbeeld.nl onder Algemene Voorwaarden. Op verzoek sturen wij u een digitaal exemplaar toe.

Kwaliteitseisen.

 • Opleidingsbureau Mensbeeld is lid van NOBTRA, de Nederlandse Orde van Beroepstrainers. http://nobtra.nl
 • Opleidingsbureau Mensbeeld werkt onder de Ethische Gedragscode (EGC) van NOBTRA. Het doel van deze Ethische Gedragscode is het begrip ‘professionaliteit’ van beroepstrainers onder woorden te brengen en deze omschrijving als leidraad te laten dienen voor het professioneel functioneren van trainers. Tevens wordt met deze Ethische Gedragscode beoogd het welzijn en het veilige leerklimaat te waarborgen van de individuen en groepen waarmee de trainers werken. Deze Ethische Gedragscode biedt trainers een solide basis van normen en waarden waarop zij tijdens de uitoefening van hun beroep kunnen bouwen en die zij bij de uitoefening van hun beroep in acht zullen nemen.
 • Opleidingsbureau Mensbeeld werkt onder het – Protocol Veilig trainen – van NOBTRA.
 • Opleidingsbureau Mensbeeld is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut en is daarmee geregistreerdin het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze erkenning is het mogelijk om onze opleidingen vrij van BTW aan te bieden. Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs is een onafhankelijke organisatie die bij opleidingsinstituten onderzoekt of zij aan onderstaande aspecten voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen. Toetsing vindt plaats door middel van een uitgebreide audit. https://www.crkbo.nl
 • De docenten en trainers werkzaam onder Opleidingsbureau Mensbeeld zijn gecertificeerd en in het bezit van een verklaring van goed gedrag (VOG).

2 Algemene Voorwaarden.

Artikel 2.1 Algemeen.

In deze voorwaarden worden verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Opleidingsbureau Mensbeeld.
  Wederpartij: iedere (rechts)persoon, die met opdrachtnemer een overeenkomst tot het leveren van diensten en/of goederen heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 • Aanbiedingen: alle door opdrachtnemer aan de wederpartij uitgebrachte aanbiedingen, offertes en/of commerciële voorstellen.
  Open aanbod: trainingen waaraan meerdere wederpartijen kunnen deelnemen die voldoen aan de toelatingscriteria. Het programma staat van tevoren vast maar houdt rekening met de leerdoelen van individuele deelnemers. Hiervoor worden eventueel vooraf intake gesprekken gehouden.
 • In- company trainingen, opleidingen en Instap-theater: welke in opdracht van één wederpartij worden verzorgd. Het programma wordt op de wens van de wederpartij afgestemd, terwijl de leerdoelen van tevoren vastgelegd en overeengekomen zijn.

Artikel 2.2 Toepasselijkheid.

 • Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij, tenzij door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan van opdrachtnemer.
 • Toezeggingen door of afspraken met werknemers van opdrachtnemer over een voor opdrachtnemer nadelige afwijking van deze algemene voorwaarden, binden deze eerst nadat en voorzover zij door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2.3 Aanbiedingen.

 • Alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij in verband met die aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
 • Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van opdrachtnemer en moeten deze op eerste verzoek aan opdrachtnemer worden teruggezonden. Zij mogen zonder toestemming van opdrachtnemer niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
 • Alle prijzen luiden in Euro, zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de totstandkoming van een overeenkomst onder meer afhankelijk te stellen van de kredietwaardigheid van de wederpartij.

Artikel 2.4 Overeenkomst.

 • Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met opdrachtnemer eerst dan tot stand nadat opdrachtnemer een opdracht dan wel inschrijving schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 • Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en/of wijzigingen, binden opdrachtnemer slechts indien deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
 • Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door opdrachtnemer en namens deze uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd.
 • Toepasselijkheid van artikel 7: 404 en 7: 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
 • Voor overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen aanbieding c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 7 dagen na factuurdatum.
 • Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de wederpartij niet aan voorbedoelde verplichting heeft voldaan, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij in rekening te brengen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Elke overeenkomst wordt door opdrachtnemer aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij- uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer- voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichtingen, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 2.5 Opschorting en ontbinding.

 • Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst. Ontbinding van de overeenkomst door opdrachtnemer kan met onmiddellijke ingang plaats vinden door middel van schriftelijke kennisgeving, nadat de wederpartij, na door opdrachtnemer schriftelijk in gebreke gesteld te zijn, nalaat zijn verplichtingen binnen redelijke termijn alsnog na te komen.
 • Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.
 • Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 • Opdrachtnemer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de wederpartij- al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, faillissement wordt aangevraagd, indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen of vanwege een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken. Opdrachtnemer zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. De vorderingen van opdrachtnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 2.6 Overmacht.

 • Onder overmacht wordt ten deze verstaan:
 • Elke, van de wil van opdrachtnemer en de wederpartij onafhankelijke c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
 • Indien naar het oordeel van opdrachtnemer de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 • Pas wanneer naar het oordeel van opdrachtnemer de overmacht situatie van blijvende aard is, kunnen opdrachtnemer en de wederpartij een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Tot die tijd doet de wederpartij afstand van het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
 • De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onverwijld door middel van aangetekend schrijven in kennis te stellen.

Artikel 2.7 Wijziging en meerwerk.

 • Indien opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de wederpartij aan opdrachtnemer worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten.
 • De wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoelt in lid 1 het eventueel overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de wederpartij en opdrachtnemer, kunnen worden beïnvloed.

Artikel 2.8 In-company training, opleiding en Instaptheater.

 • Kosten voor in- company trainingen, opleidingen instaptheater zijn exclusief alle bijkomende kosten van trainingsruimtes, overnachtingen, lunches, diners, reiskosten e.d. Reiskosten gemaakt door de trainer van opdrachtnemer komen voor rekening van de wederpartij tegen een bij de totstandkoming van de overeenkomst afgesproken tarief per kilometer.
 • Indien opdrachtnemer de trainingen, opleiding en/of instaptheater verzorgt op de locatie van de wederpartij, worden de noodzakelijke faciliteiten door de wederpartij ter beschikking gesteld.
 • De wederpartij heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een training, opleiding en/of instaptheater voor een of meerdere deelnemers schriftelijk te annuleren.
 • In de onderstaande gevallen van annulering, zoals omschreven in lid 2 van dit artikel, door de wederpartij worden de navolgende bedragen/percentages door opdrachtnemer in rekening gebracht:
 • Bij annulering dan wel uitstel tot en met 60 dagen voor aanvang van de training, opleiding en/of instaptheater 100 % van de kosten per deelnemer.
 • Annulering dan wel uitstel eerder dan 60 dagen voor aanvang van de training, opleiding en/of instaptheater kan kosteloos geschieden.
 • In het geval dat de wederpartij dan wel de door de wederpartij aangewezen deelnemer(s) na aanvang van de training, opleiding en/of instaptheater deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de wederpartij geen recht op enige terugbetaling.
 • Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de training, opleiding en/of instaptheater te annuleren of deelname van de wederpartij dan wel de door de wederpartij aangewezen deelnemer(s) te weigeren, in welke gevallen de wederpartij recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.
 • De wederpartij kan in plaats van de aangemelde deelnemer(s) anderen aan de training, opleiding en/of instaptheater laten deelnemen. Indien de wederpartij extra deelnemer(s) wil laten deelnemen aan de training, opleiding en/of instaptheater kan dit uitsluitend in overleg met en na schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer heeft het onbeperkte recht trainers/ docenten te vervangen.

Artikel 2.9 Open aanbod.

 • Kosten voor open aanbod zijn inclusief huur van accommodatie en lunches, maar exclusief kosten voor overnachtingen, diners en reiskosten, mits uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Reiskosten gemaakt door de trainer van opdrachtnemer komen voor rekening van de wederpartij tegen een bij de totstandkoming afgesproken tarief per kilometer.
 • De wederpartij heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een open aanbod voor een of meerdere deelnemers schriftelijk te annuleren.
 • Er is te allen tijde een bedenktijd van 14 dagen.
 • In de onderstaande gevallen van annulering, zoals omschreven in lid 2 van dit artikel, door de wederpartij worden de navolgende bedragen/percentages door opdrachtnemer in rekening gebracht:
 • Bij annulering dan wel uitstel tot en met 30 dagen voor aanvang van de training 100 % van de kostenper deelnemer.
 • Annulering dan wel uitstel eerder dan 30 dagen voor aanvang van de training kan kosteloosgeschieden.
 • In het geval dat de wederpartij dan wel de door de wederpartij aangewezen deelnemer(s) na aanvangvan een open aanbod deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de activiteit open aanboddeelneemt, heeft de wederpartij geen recht op enige terugbetaling.
 • Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de activiteit open aanbod te annuleren ofdeelname van de wederpartij dan wel de door de wederpartij aangewezen deelnemer(s) te weigeren, in welke gevallen de wederpartij recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.
 • De wederpartij kan in plaats van de aangemelde deelnemer(s) anderen aan de activiteit open aanbod laten deelnemen, mits de vervangende deelnemer een vergelijkbare functie uitoefent. Indien de wederpartij extra deelnemer(s) wil laten deelnemen aan de activiteit kan dit uitsluitend in overleg met en na schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer heeft het onbeperkte recht trainers/docenten te vervangen.

Artikel 2.10 Levering van producten en goederen.

 • Als dag van levering geldt de dag waarop de goederen door opdrachtnemer zijn verzonden of overhandigd dan wel anderszins ter beschikking van de wederpartij zijn gesteld. Opdrachtnemer is gerechtigd verzendkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 • Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van de wederpartij.
 • De wederpartij is verplicht het geleverde terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 3 dagen, opeventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren.
 • Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde welke bij aflevering aanwezig zijn, dientde wederpartij terstond, doch in ieder geval binnen 4 dagen na de controle in lid 3 schriftelijk dan weltelefonisch aan opdrachtnemer te melden.
 • Opgave van levertijd en/of levertermijn geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijkanders is overeengekomen.
 • De wijze van verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartijaan opdrachtnemer is verstrekt, door opdrachtnemer als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt het voorgaande te allen tijde voor rekening en risico van de wederpartij.
 • Geleverde goederen blijven het eigendom van opdrachtnemer, tot het moment waarop deze door de wederpartij volledig zijn betaald.
 • Retournering van producten en goederen zijn uitsluitend mogelijk indien deze niet uit de verpakking zijn gehaald. Retournering dient plaats te vinden in de originele verpakking.

Artikel 2.11 Intellectuele eigendom.

Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet en regelgeving op het gebied van intellectuele eigendom. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doelen te gebruiken. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken zoals brochures, rapporten, adviezen en cursusmateriaal, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 2.12 Geheimhouding.

Zowel opdrachtnemer als de wederpartij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zijn in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 2.13 Aansprakelijkheid.

 • Opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid uit voor aan opdrachtnemer toerekenbare schade, voor zover het bedrag van de schade de factuurwaarde van de betreffende opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, te boven gaat. In geval van deelwerkzaamheden en opvolgende werkzaamheden gedurende een langere periode, sluit opdrachtnemer de aansprakelijkheid uit voor zover de schade groter is dan het totaalbedrag van de door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden in de twee maanden voorafgaande aan het ontstaan van de schade. Indien niet vast te stellen is op welk moment de schade is ontstaan, dient in plaats van “het moment van het ontstaan van de schade” worden gelezen: “het moment van ontdekking van de schade door de wederpartij”.
 • De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in een voorkomend geval.
 • Opdrachtnemer aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor het al of niet opvolgen en/of interpreteren door deelnemers van aanbevelingen in het schriftelijk materiaal en/of van mondelinge aanwijzingen tijden de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Opdrachtnemer is niet gehouden tot enige vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • De wederpartij zal opdrachtnemer vrijwaren tegen claims van derden, waarvoor opdrachtnemer ingevolge het vorenstaande niet aansprakelijk is. Onder derden worden tevens begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, en personeel van de wederpartij, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen van anderen die bij de organisatie van de wederpartij betrokken zijn. In voorkomende gevallen is de wederpartij gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en al hetgeen te doen wat van hem verwacht mag worden.
 • Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens de opdrachtnemer in verband met door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 2.14 Betalingsvoorwaarden.

 • Producten via website winkel van mensbeeld.nl worden rechtstreeks online betaald.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 21 dagen nafactuurdatum zonder enige korting of verrekening. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek tefactureren.
 • Opdrachtnemer kan vooruitbetaling verlangen.
 • Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is hij van rechtswege inverzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag de wederpartij de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft. Tevens is de wederpartij in dat geval buitengerechtelijke incassokosten, gesteld op 15% van het openstaand saldo, met een minimum van € 25,- verschuldigd.
 • Alle door de wederpartij te verrichten betalingen aan opdrachtnemer strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door opdrachtnemer gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

Artikel 2.15 Toepasselijk recht/geschillen.

 • Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens gebied opdrachtnemer kantoor houdt.
 • De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 2.16 Deponering.

De algemene voorwaarden zijn het laatst bijgewerkt op november 2022 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nummer 24345577.

Klachtenregeling

Inleidende bepalingen.

Op deze pagina treft u de Klachtenregeling aan. U wordt aangeraden deze regeling zorgvuldig te lezen. Doel van de Klachtenregeling is om duidelijkheid en transparant te zijn in de voorwaarden en communicatie. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Dordrecht aan de Lombardstraat 11, postcode 3311VL, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 24.34.55.77 en draagt de naam Opleidingsbureau Mensbeeld. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@mensbeeld.nl. Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor de Klachtenregeling aan te passen.

Klachten.

Klachten over de aan u geleverde diensten, adviezen, producten of zaken, en/of de door Opleidingsbureau Mensbeeld ingezette trainers, therapeuten of adviseurs, dienen uiterlijk 14 dagen na levering schriftelijk gemotiveerd aan de directie van Mensbeeld te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u wordt geacht akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die u op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.Het indienen van een klacht laat onverlet de nakoming van de betalingsverplichtingen. Op alle geleverde diensten, adviezen, producten of zaken, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nummer 24345577. Uw klacht omschrijving dient in ieder geval de volgende punten te bevatten:

 1. Naam (uw naam en indien van toepassing de naam van de organisatie/ bedrijf).
 2. Functie (beroep of omschrijving).
 3. Adresgegevens.
 4. Dagtekening.
 5. Datum, tijd en plaats van de door Opleidingsbureau Mensbeeld geleverde dienst, advies, product of zaak.
 6. Een duidelijke omschrijving van de klacht en de reden waarom u bezwaar maakt.
 7. Ondertekening.

Opleidingsbureau Mensbeeld verplicht zich om na ontvangst van uw klacht per omgaande u schriftelijk te bevestigen. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Klachten worden binnen maximaal een maand na dagtekening van ontvangst in behandeling genomen en afgehandeld. Indien de behandeling van een klacht langer tijd nodig heeft dan de vastgestelde termijn van een maand, dan wordt de indiener van de klacht binnen de gestelde termijn schriftelijk op de hoogte gebracht van de reden en de mogelijke duur van het uitstel. Het klachtendossier wordt 12 maanden bewaard.
Beroep aantekenen. Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, kunt u zich wenden tot de aangesloten beroepsvereniging NOBTRA http://nobtra.nlCorrespondentie. U kunt uw klacht sturen naar: Opleidingsbureau Mensbeeld
Lombardstraat 11
3311 VL Dordrecht.