Privacyverklaring

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Dordrecht aan de Lombardstraat 9-11 (3311 VL), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 24.34.55.77 en draagt de naam Opleidingsbureau Mensbeeld. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@mensbeeld.nl en telefonisch via 078 69 329 69.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 9 januari 2019.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Aan de verwerking van uw gegevens ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag:

Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

De persoonsgegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder het opstellen van de overeenkomst, het efficiënte verloop en/of bewaking van het acquisitie- en opleidingsproces. Daarnaast zijn de gegevens noodzakelijk voor administratieve doeleinden.

 

Bij het contactformulier op de website wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.

De persoonsgegevens worden voor een termijn van maximaal 5 jaar na afronding van de overeenkomst opgeslagen. Hierbij neemt Verantwoordelijke de richtlijn van Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) in acht.

Persoonsgegevens die fysiek worden verzameld

Verantwoordelijke verzamelt tevens persoonsgegevens welke fysiek van u worden verkregen tijdens een ontmoeting, zoals tijdens een intakegesprek of bij acquisitie. Dit betreft dezelfde gegevens als bovenstaand, evenals een profielfoto en eventuele video-opnames. Middels het verstrekken van deze gegevens gaat u tevens akkoord met deze privacyverklaring. Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens ligt dezelfde rechtsgrond ten grondslag die zijn genoemd onder de bovenstaande alinea.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’ kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Verantwoordelijke verkrijgt uw persoonsgegevens ook via derden, namelijk via de organisatie waarbij u aangesloten bent.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u een gegevens verstrekt via het contactformulier op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen. Tevens kunt u de bij ons bekende persoonsgegevens laten verwijderen.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@mensbeeld.nl.

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).